صنعت

آشنایی با پمپ کفکش

آشنایی با پمپ کفکش

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

ارتباط با ما اصلی

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ سه = 11

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش

آشنایی با پمپ کفکش

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

ارتباط با ما اصلی

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + نُه =

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش

آشنایی با پمپ کفکش

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

ارتباط با ما اصلی

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 5 = هفت

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش…

در این مقاله با پمپ کف کش بیشتر آشنا شوید

 

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

 

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 2 = سه

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش…

در این مقاله با پمپ کف کش بیشتر آشنا شوید

 

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

 

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× یک = 2

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش…

در این مقاله با پمپ کف کش بیشتر آشنا شوید

 

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

 

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 1 = دو

دسته بندی نشده

آشنایی با پمپ کفکش…

در این مقاله با پمپ کف کش بیشتر آشنا شوید

 

پمپ کف کش آب های آلوده شده به مواد و آالینده های مختلف را از آب جدا می کند. تأسیسات پمپ کف کش پس از نصب و راه اندازی عبارت است از تصفیۀ پساب، تأسیسات تصفیۀ آب، تأسیسات تصفیۀ بسته بندی، پمپاژ مواد شیمیایی.

نحو کار پمپ کف کش به چه صورت است؟

 

پمپ کف کش یا همان پمپ ای پی اس گروهی از پمپ های شناور است که به جای کشیدن آب آن را مورد فشار قرار می دهد و عمل پمپاژ آب از این طریق انجام می شود. پمپ کف کش کامالً در درون آب و سایر مایعات قابل پمپاژ است. پمپ ای پی اس کاربردهای مختلفی اعم از تجاری و صنعتی و … دارد.

 

پمپ کف کش یا پمپ ای پی اس چه انواع و طراحی های مختلفی دارد؟

پمپ کف کش می تواند نوع یک مرحله ای یا چند مرحله ای داشته باشد. هر مرحله از پمپ ای پی اس شامل یک موتور است که برای جلوگیری از نشت، کامالً عایق بندی و مهر و موم شده است. علت این عایق بندی این است که اگر هرگونه مایعی به درون پمپ وارد شود، به آن آسیب می رساند و هزینه های تعمیر باالیی خواهد داشت. به این موتور کابلی متصل می شود که فعالیت موتور را کنترل می کند. پمپ کف کش میتواند به انواع مختلف لولهها، شلنگهای انعطافپذیر و کابل ها برای انجام کار خود متصل شود و فعالیت کند.

ویژگی های فنی پمپ کف کش چیست؟

1.پمپ ای پی اس معموالً از انواع مختلف فلزات مانند کروم یا فوالد های ضد زنگ و پلیمرها ساخته می شود. بعضی از انواع پمپ کف کش روکش های دو جداره دارند. پمپ هایی با این روکش ها معموالً مخصوص کارهای سنگین تر طراحی و تولید شده اند.

.2.طول کابل برق پمپ معموالً 50 فوت است. طول این کابل اگر قرار باشد در جاهایی که عمق بیشتری دارند، مانند چاه های نفت، استفاده شود، افزایش خواهد یافت.

3.بر روی بسیاری از روکش ها یک سوپاپ نیز نصب می شود که می تواند بهصورت خودکار و وقتی که پمپ زیر آب است، آن را فعال کند خواهد گذاشت. 5 .موتور این پمپ برای عملکرد در دما )تا حدود 300 درجۀ فارنهایت( و فشار باال طراحی شده است. اگر قرار باشد از این پمپ در جاهای خاصی که بیش از این مقدار فشار و دما وجود دارد استفاده شود، هزینه های استفاده از آن افزایش خواهد یافت؛ زیرا الزم است که برای پمپ ای پی اس در این شرایط کابل های مناسب تر و مخصوص طراحی و تهیه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− دو = 6